Download APP
EUR
 • BRL
 • CAD
 • CHF
 • CLP
 • COP
 • EUR
 • GBP
 • GHS
 • HUF
 • INR
 • MXN
 • NGN
 • PLN
 • RON
 • SEK
 • UAH
 • UGX
 • USD
 • ZAR

Zasady & Warunki

REGULAMIN OGÓLNY

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

(1) Niniejszy Regulamin (lub „Umowa”) stanowi oraz reguluje stosunki umowne pomiędzy stronami: MultiPay N.V., zwanym dalej „Multilotto”, „My”, „Nas” lub „Nasz”, a Tobą – użytkownikiem i klientem – zwanym dalej „Użytkownikiem”, “Graczem” „Ty”, lub „Twój”.

W niniejszym Regulaminie nazwa „Multilotto” odnosi się do MultiPay N.V., spółki zarejestrowanej w Curacao, działającej w ramach Licencji nr 1668/JAZ, autoryzowanej i regulowanej przez rząd Curacao.

„Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która w sposób wyraźny lub dorozumiany wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, poprzez otwarcie konta i obstawianie zakładów na stronie Multilotto www.multilotto.com, zwanej dalej „Stroną Internetową”.

Multilotto i Użytkownik są jedynymi stronami niniejszej Umowy.

(2)„Usługa” lub „usługi” obejmuje wszelkie usługi oraz działania oferowane przez kasyno związane z usługami i wyszczególnione na Stronie Internetowej, w tym – lecz nie ograniczając się do – gry kasyno oraz inne gry losowe.

(3) Każdy Użytkownik wchodzący na Stronę Internetową wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, a także postanowienia „Ogólnych przepisów gier kasyno”, „Ogólnych przepisów automatów do gier”, „Szczegółowych przepisów gier kasyno”, „Regulaminu bonusów/promocji” oraz „Polityki prywatności”, które wspólnie regulują korzystanie z usług („Umowa”).

Zanim Użytkownik stanie się aktywnym, zarejestrowanym Użytkownikiem Multilotto, jest on zobowiązany do zapoznania się, zaakceptowania i wyrażenia zgody na wszystkie postanowienia Regulaminu ogólnego zawartego w niniejszej Umowie – bez żadnych modyfikacji – do których należą postanowienia niniejszego Regulaminu ogólnego wyraźnie określone poniżej oraz te włączone przez odniesienia. Poprzez przebywanie na Stronie Internetowej lub korzystanie z niej, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu ogólnego niniejszej Umowy. Umowa niniejsza ma także zastosowanie do wszystkich usług świadczonych poprzez urządzenia mobilne, między innymi aplikacje do pobrania. Wszelkie odniesienia do użytkowania Strony Internetowej należy rozumieć jako odniesienia do korzystania z naszych usług świadczonych dla urządzeń mobilnych.

(4) Multilotto może zmieniać treść i/lub cedować niniejszą Umowę lub zawarte w niej prawa i/lub obowiązki w dowolnym momencie. Regulamin oraz Polityka prywatności opublikowane są na Stronie Internetowej i mogą ulec zmianom w dowolnym momencie. Nowa wersja niniejszego Regulaminu staje się obowiązująca natychmiast w momencie kolejnej wizyty lub zalogowania się Użytkownika na Stronie Internetowej. Dalsze korzystanie ze Strony Internetowej, usług lub oprogramowania oferowanych przez Multilotto oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na to, że zarówno Regulamin jak i jego najnowsze modyfikacje są dla niego wiążące. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na to, aby zmiany w niniejszym Regulaminie były dla niego wiążące, Użytkownik ten nie może korzystać z naszych usług i powinien poinformować nas o tym niezwłocznie na piśmie. W celu uniknięcia nieporozumień i sporów na późniejszym etapie, Użytkownik może wydrukować niniejszy Regulamin.

(5) Niniejsza Umowa opisuje zasady, warunki oraz ryzyko odnoszące się do Użytkownika korzystającego z naszych usług dostępnych na Stronie Internetowej. Dla niektórych regionów lub urządzeń Multilotto może dodatkowo korzystać z innych określonych domen lub domen specyficznych dla danego kraju. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Umowy, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

(6) Tekst niniejszego Regulaminu ogólnego może zostać opublikowany przez Multilotto w kilku językach, przy czym wersje te zawsze odzwierciedlają te same zasady. Wersje językowe publikowane są w celach informacyjnych, aby pomóc graczom. Jednakże wersją stanowiącą podstawę prawną stosunków pomiędzy Tobą a Multilotto jest zawsze wersja angielska. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską a wersją w jakimkolwiek innym języku, wersja angielska jest rozstrzygająca.

(7) Niniejszy Regulamin ogólny wchodzi w życie w momencie rejestracji Użytkownika i potwierdzenia danych rejestracyjnych w procesie rejestracji na Stronie Internetowej. Rejestrując konto na Stronie Internetowej, Użytkownik potwierdza tym samym, że przeczytał i zrozumiał niniejszy Regulamin ogólny. Korzystając ze Strony Internetowej, Użytkownik jednocześnie akceptuje i wyraża zgodę na zawarte w niej treści. Przed zarejestrowaniem u nas konta, należy przeczytać i w pełni zrozumieć treść niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji którejkolwiek części niniejszej Umowy, Użytkownik nie może korzystać lub nadal korzystać ze Strony Internetowej.

(8) Usługi dostępne są i mogą z nich korzystać wyłącznie osoby, które mają zdolność do zawierania prawnie wiążących umów na mocy prawa właściwego dla ich kraju zamieszkania.

(9) W żadnym przypadku Multilotto nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie naszych usług przez jakiekolwiek nieuprawnione do tego strony bądź osoby nieletnie.

(10) Multilotto zastrzega sobie prawo do odmowy i/lub anulowania usług według własnego uznania w przypadkach, gdy korzystanie z usług byłoby nielegalne.

(11) Użytkownik przez cały czas gwarantuje, że nie jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych lub ich terytoriów zależnych lub terytoriów i państw takich jak, lecz nie wyłącznie: Samoa Amerykańskie, Guam, Wyspy Marshalla, Mariany Północne, Portoryko, Wyspy Dziewicze, Kuba, Iran, Chiny, Hong Kong, Makau, Sudan, Korea Północna i Syria.

(12) Multilotto nie ponosi odpowiedzialności za błędy transmisji. W związku z tym wszelkie roszczenia odszkodowawcze spowodowane ewentualnymi błędami lub opóźnieniami w transmisji, nieprawidłowym użyciem lub manipulacją danymi nie będą uznawane.

Do świadczenia usług w tym zakresie Multilotto angażuje osoby trzecie. Multilotto jest także wykluczone z wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej tego rodzaju usług.

 (13) Multilotto zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, do narzucenia pewnych warunków, do rozszerzenia lub zmiany zakresu usług, do odrzucenia stawek, całkowitego odrzucenia zakładów lub ich ograniczenia, do odmowy wygranych lub stawek w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.

 (14) Poszczególne promocje i bonusy mogą podlegać pod odrębny, oddzielnie opublikowany regulamin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminami dla poszczególnych promocji i bonusów przed korzystaniem z nich. W przypadkach, gdy postanowienia regulaminu dla poszczególnych promocji i bonusów kolidują z postanowieniami niniejszego Regulaminu Ogólnego, niniejszy Regulamin Ogólny jest wiążący, z wyjątkiem sytuacji, gdzie postanowienia Regulaminu Ogólnego są wyraźnie wyłączone.

(15) Niewłaściwe zachowanie na Stronie Internetowej jest zabronione. Za niewłaściwe zachowanie uważa się wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu Ogólnego, szczególnie, lecz nie wyłącznie, jeśli Użytkownik:

a. Celowo podaje niedokładne lub niekompletne informacje;

b. Próbuje manipulować wynikami poprzez praktyki uzgodnione, zmiany oprogramowania lub usług lub w jakikolwiek inny bezprawny sposób;

c. Celowo powoduje nieprawidłowe działanie lub uszkodzenia Strony Internetowej w celu zakłócenia prawidłowego funkcjonowania usług;

d. Zakłada więcej niż jedno konto dla jednej osoby; i/lub

e. Narusza jakiekolwiek inne postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie Ogólnym.

Powyższa lista opisująca przypadki niewłaściwego zachowania nie jest wyczerpująca.

(16) Multilotto zastrzega sobie prawo do zakończenia nieodpowiednio bądź nieprawidłowo funkcjonujących zakładów i gier bez uprzedniego powiadomienia i według własnego uznania, gdy uzna to za konieczne.

(17) Niniejsza Umowa podlega prawu Curacao i zgodnie z nim będzie interpretowana, z wyłączeniem istniejących w nim przepisów prawa kolizyjnego. Wszelkie działania lub postępowanie prawne wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane wyłącznie w sądach Curacao; niniejszym strony nieodwołalnie wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji osobowej i miejscowej tych sądów.

(18) W przypadku, gdy wykonanie postanowień niniejszej Umowy jest zabronione przez właściwy organ prawny, obie Strony mają prawo rozwiązać niniejszą Umowę. W takich przypadkach żadne dalsze roszczenia nie mogą zostać wniesione przez żadną ze Stron.

 (19) Multilotto w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej lub za działalność jakiegokolwiek rządu lub organu prawnego.

II. REJESTRACJA I KONTO

(1) W celu korzystania ze Strony Internetowej Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny i założyć konto Użytkownika („Konto”) na Stronie Internetowej. Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny dostarczony przez Multilotto, który zawiera co najmniej następujące dane:

a. Tożsamość Użytkownika – Użytkownik gwarantuje, że dane dostarczone przez niego w procesie rejestracji dotyczące jego tożsamości są prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne. Podawanie jakichkolwiek nieprawdziwych danych, podszywanie się pod inną osobę lub podmiot, wprowadzanie w błąd w celu utożsamienia z inną osobą, podmiotem lub organizacją, korzystanie z fałszywych nagłówków lub inne działania lub pominięcia danych w celu ukrycia tożsamości będą ścigane z całą surowością prawa. Użytkownik korzystający z usług Multilotto może zostać poproszony o dostarczenie aktualnej ważnej weryfikacji swojej tożsamości i związanych z nią danych.

b. Data urodzenia – Użytkownik zapewnia Multilotto, że ma ukończone 18 lat. Żadna osoba poniżej 18 roku życia nie może rejestrować się jako Użytkownik, a wszelkie środki wpłacone przez taką osobę bądź wygrane przez nią kwoty ulegają przepadkowi.

c. Miejsce zamieszkania Użytkownika – prosimy pamiętać, że Użytkownik może zostać poproszony o udowodnienie swojego miejsca zamieszkania przez udokumentowanie swojej tożsamości poprzez okazanie kopii dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy i/lub rachunku za media.

d. Aktualny adres email Użytkownika, lub jeśli to możliwe, numer kontaktowy (telefon/telefon komórkowy).

e. Nazwa Użytkownika – nazwa Użytkownika musi być unikalna, łatwa do zidentyfikowania, osobista oraz poufna. Nazwy obraźliwe lub nieprzyzwoite są niedopuszczalne. Zabronione są także nazwy Użytkownika zawierające lub nawiązujące do linków internetowych lub nazw kont, które nawiązują do pewnych praw Użytkownika (np. nazwa „Administrator” jest zarezerwowana dla Multilotto). Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia konta z niedopuszczalną nazwą Użytkownika. Konto takie zostanie aktywowane ponownie, gdy tylko nowa, dozwolona nazwa Użytkownika zostanie wybrana.

f. Hasło – ze względu na bezpieczeństwo zaleca się, aby Użytkownik wybrał hasło, które jest silne i trudne do przewidzenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie poufności swojego hasła. W przypadku, gdy istnieje obawa, że poufności nazwy Użytkownika oraz hasła nie są zapewnione, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Multilotto.

(2) Podczas procesu rejestracji oraz po jego zakończeniu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie aktualnych danych identyfikacyjnych, takich jak, lecz nie tylko: adres, email kontaktowy i/lub osobisty numer telefonu. W przypadku, gdy Multilotto ma powód, by przypuszczać, że podane dane są niedokładne, Multilotto ma prawo zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika i zatrzymać ewentualne wygrane.

Ponadto Multilotto ma prawo zażądać, aby Użytkownik dostarczył potwierdzenie swojego wieku oraz odmówić świadczenia usług dla Użytkownika, jeśli istnieje powód, by przypuszczać, że Użytkownik nie spełnia wymagania dotyczącego minimalnego wieku.

(3) Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swojej nazwy Użytkownika oraz hasła do konta na Stronie Internetowej. Multilotto nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działań lub zaniedbań ze strony Użytkownika powodujących niewłaściwe lub nieregularne korzystanie z konta.

 (4) Użytkownik zapewnia, że jego dane rejestracyjne są zawsze aktualne i że bezzwłocznie wprowadzi odpowiednie zmiany na Stronie Internetowej Multilotto w każdym przypadku zmiany nazwiska, adresu lub adresu email. Wprowadzanie zmian danych osobowych w razie potrzeby jest obowiązkiem Użytkownika.

 (5) Multilotto w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek dostęp do konta Użytkownika przez osoby trzecie oraz za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nielegalnego użycia hasła Użytkownika przez osoby trzecie, nieuprawniony dostęp i/lub jakiekolwiek transakcje, w których nazwa i hasło Użytkownika zostało podane w poprawny sposób.

 (6) Aby obstawić zakład z konta na Stronie Internetowej Multilotto, Użytkownik musi posiadać wystarczające środki na swoim koncie na pokrycie zakładu, który zamierza zawrzeć.

 (7) Korzystając z konta na Stronie Internetowej Multilotto, Użytkownik gwarantuje co najmniej, że:

a. Użytkownik wypełnił formularz rejestracyjny zgodnie z prawdą i prawidłowo.

b. Użytkownik nie jest osobą poniżej 18 roku życia lub poniżej minimalnego wieku wymaganego w jurysdykcji Użytkownika.

c. Użytkownik nie przebywa pod nadzorem prawnym ani nie jest w żaden sposób ograniczony w swoich działaniach biznesowych.

d. Użytkownik zarejestrował się osobiście, w swoim własnym imieniu, a nie w imieniu innej osoby.

e. Użytkownik korzysta z konta w celach osobistych, bez żadnych zamiarów handlowych.

f. Użytkownik nie posiada wiedzy na temat wyników dotyczących zakładu przed zawarciem go.

g. Użytkownik nie posiada kilku kont na Stronie Internetowej Multilotto.

h. Użytkownik przeczytał Regulamin Ogólny i akceptuje jego postanowienia.

(8) Multilotto akceptuje tylko jedno konto na osobę. Korzystanie z więcej niż jednego konta przez Użytkownika jest surowo zabronione. W przypadku, gdy Multilotto ma uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik zarejestrował kilka kont, Multilotto zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika w dowolnym momencie oraz do anulowania wszystkich transakcji odnoszących się do Użytkownika, który dokonał rejestracji więcej niż jednego konta w swoim własnym imieniu lub pod innym nazwiskiem. Nie ma znaczenia, czy konta te zostały założone z zamiarem dokonania oszustwa, czy też nie.

(9) Zabrania się Użytkownikom sprzedawania, zastawiania, transferu i/lub nabywania kont od/dla innych Użytkowników. Środki mogą być przekazywane tylko na to samo konto, na którym znajdowały się jako depozyt.

(10) Multilotto akceptuje jako Użytkowników wyłącznie osoby fizyczne posiadające jedno konto. Żadna osoba prawna ani organizacja nie może otwierać lub posiadać konta na Stronie Internetowej Multilotto.

(11) Użytkownik nie może traktować Multilotto jako instytucji finansowej, ani oczekiwać odsetek od wpłaconych środków.

(12) Podstawową walutą jest EURO (€), lecz saldo konta Użytkownika może być wyświetlane w innej walucie.

(13) Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić Multilotto każdą kwotę błędnie zapisaną na koncie Użytkownika. Wszelkie wygrane i fundusze pojawiające się na koncie Użytkownika w wyniku błędu są nieważne, niezależnie od tego, w jaki sposób się pojawiły.

(14) W przypadku niedozwolonego zachowania Użytkownika, Multilotto ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz do wykluczenia Użytkownika z dalszego korzystania ze Strony Internetowej. Ponadto Multilotto ma prawo do przerwania i zakończenia bieżącej aktywności Użytkownika w dowolnym momencie, w celu zablokowania Użytkownika lub konta Użytkownika, z uprzednim powiadomieniem lub bez takowego, oraz do zatrzymania uzyskanych w wyniku niedozwolonego zachowania stawek i wygranych Użytkownika aż do wyjaśnienia sytuacji.

(15) Każdy przejaw oszustwa, manipulacji, nadużycia lub jakiejkolwiek innej formy podstępnej lub oszukańczej aktywności, która stała się podstawą przyznania bonusu lub innej premii będą skutkować dezaktywacją konta wraz ze wszelkimi uzyskanymi zyskami lub stratami.

(16) W krajach, gdzie zgłaszanie wygranych i strat jest wymagane prawnie przez określony organ prawny lub instytucję finansową, Użytkownik jest odpowiedzialny za zgłoszenie swoich wygranych i strat takim organom.

(17) Wszelkie dane, które Użytkownik wyjawia Multilotto w procesie rejestracji będą traktowane przez Multilotto jako wysoce poufne, zgodnie z Polityką Prywatności Multilotto.

(18) Multilotto utrzymuje wszystkie konta i zawarte w nich dane w ścisłej tajemnicy. Obowiązek ich ujawnienia może zostać nałożony na Multilotto przez właściwe organy.

(19) Multilotto zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, do nałożenia dodatkowych warunków, do rozszerzenia lub zmiany zakresu usług, do wycofania rynków zakładów lub innych usług, do całkowitego odrzucenia lub ograniczenia zakładów, wygranych, stawek lub udziałów w dowolnym momencie bez podania przyczyny oraz według własnego uznania.

(20) Nie istnieje ogólne prawo dotyczące rejestracji, otwierania konta lub obstawiania zakładów na Stronie Internetowej Multilotto.

(21) W przypadku odrzucenia rejestracji Użytkownika lub zamknięcia konta Użytkownika według uznania Multilotto, obowiązki umowne dotychczas wykonane będą honorowane.

(22) W szczególnych przypadkach Multilotto może uchylić niektóre prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu Ogólnego. Multilotto nie będzie pociągane do odpowiedzialności, a Użytkownik nie będzie w przyszłości zgłaszał roszczeń związanych z uchyleniem tych praw lub postanowień.

 (23) Żadna osoba nie może korzystać ze Strony Internetowej dla celów związanych z praniem brudnych pieniędzy. Multilotto może stosować najlepsze praktyki związane z procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy. Multilotto zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy biznesowej lub do zaprzestania współpracy biznesowej oraz do wycofania transakcji Użytkowników, którzy nie akceptują lub nie stosują się do następujących wymogów i polityki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy:

a. Wygrane będą wypłacane tylko osobom, które zarejestrowały się, aby otworzyć rzeczywiste konto, na kartę kredytową, z której dokonano wpłat lub na konto bankowe.

b. Gdy Użytkownik przelewa środki na konto za pomocą wpłat kartą kredytową/debetową, wygrane będą przekazane wyłącznie osobie, której nazwisko znajduje się na karcie użytej do dokonania wpłaty i będą zwracane wyłącznie na tą samą kartę. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, takich jak zmiana karty na skutek upływu daty ważności karty lub zmiana instytucji finansowej, Użytkownik może złożyć pisemny wniosek do Biura Obsługi Klienta Multilotto, w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności i dostarczenia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej, że wygrane lub wypłaty powinny być przelewane na inne konto lub kartę. Multilotto rozpatrzy taki wniosek, a jeśli uzna to za konieczne, będzie dążyć do uzyskania decyzji prawnej. Zatwierdzenie tego typu wniosków jest prerogatywą Multilotto.

c. Dozwolone jest posiadanie tylko jednego konta na osobę. Żadne wygrane nie mogą być gromadzone na kontach otwartych pod fałszywymi nazwiskami lub na kilku kontach otwartych przez tę samą osobę.

d. Transfer środków pomiędzy posiadaczami kont Multilotto nie jest dozwolony.

e. Multilotto może czasami, według własnego uznania, zażądać od Użytkownika okazania dodatkowego poświadczenia tożsamości, np. w formie poświadczonej notarialnie kopii paszportu lub innych sposobów weryfikacji tożsamości, w formie, którą Multilotto uzna za stosowną w danych okolicznościach oraz może według własnego uznania zawiesić konto Użytkownika do czasu, gdy takie poświadczenie zostanie dostarczone w stopniu zadowalającym.

f. Wszystkie transakcje są sprawdzane w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.

g. Jeżeli Użytkownik nie będzie przestrzegać tych zasad i przepisów, Multilotto może zawiesić konto Użytkownika na czas prowadzonego dochodzenia.

(24) Wszelkie podejrzane lub oszukańcze transakcje będą natychmiast zgłaszane odpowiednim organom.

III. WPŁATY I WYPŁATY

(1) Niniejszym Gracz wyraża zgodę na to, że Multi Brand Gaming Limited, spółka siostrzana Multi Pay N.V, utworzona na Malcie, zarejestrowana pod numerem C 66946 i adresem: 1st floor, Suite 3, Central Business Centre, Mdina Road, Zebbug ZBG 9015, Malta, jest odpowiedzialna za przetwarzanie płatności kartami kredytowymi.

(2) Wszystkie wpłaty na konto muszą być dokonywane ze źródła, na którym Użytkownik widnieje jako posiadacz rachunku.

(3) Istnieje kilka metod płatności, które mogą być wykorzystane w celu zdeponowania środków na koncie Użytkownika za pomocą przelewu pieniężnego, takie jak: karta kredytowa, przelew bankowy oraz inne elektroniczne metody płatności. Niektóre z metod płatności mogą podlegać opłatom, których wysokość jest uzależniona od wysokości transakcji. Przed dokonaniem płatności, Użytkownik zostanie poinformowany o opłatach związanych z transakcją (jeśli takie występują). Odwiedź stronę płatności na www.multilotto.com, aby sprawdzić dostępne metody płatności oraz wszelkie związane z nimi opłaty. Przelew bankowy może pojawić się na koncie Użytkownika dopiero po upływie kilku dni. Wpłaty gotówkowe nie są możliwe.

(4) Multilotto zastrzega sobie prawo do nałożenia dodatkowych warunków dotyczących stosowania poszczególnych metod płatności. Multilotto ma także prawo do zmiany, dodawania, ograniczania lub zawieszania dostępnych metod płatności bez powiadomienia. Multilotto nie gwarantuje, że wszystkie metody płatności będą dostępne przez cały czas i we wszystkich krajach.

(5) Multilotto zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej i minimalnej kwoty wpłaty dla jednej transakcji dla każdej z podanych form płatności. Maksymalne kwoty wpłat na Stronie Internetowej różnią się w zależności od zastosowanej metody płatności. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o przejście na stronę dotyczącą płatności na www.multilotto.com.

(6) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Multilotto zastrzega sobie prawo do zażądania poświadczenia dokonanych wpłat na konta Użytkowników. Wpłaty wysokich kwot mogą wymagać zatwierdzenia przez Multilotto.

(7) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żadne transakcje wsteczne lub podobne działania na właściwie wykonanych transakcjach przelewów za pośrednictwem dowolnej formy płatności nie są  możliwe.

(8) Multilotto zastrzega sobie prawo do zażądania zdjęcia obu stron karty kredytowej użytej do dokonania wpłaty na konto Użytkownika, w dowolnym momencie i według własnego uznania. Zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa, Użytkownik może zostać poproszony zakrycie numeru weryfikacyjnego CVV karty i niektórych innych numerów na karcie.

 (9) Użytkownik oświadcza, że nie będzie wpłacać pieniędzy za pomocą karty kredytowej, konta bankowego i innych rachunków płatniczych i metod, do których nie jest upoważniony.

(10) Dla wszystkich transakcji płatniczych Multilotto używa bezpiecznych połączeń w najlepszy możliwy sposób, w celu uniknięcia nieautoryzowanego dostępu przez osoby trzecie.

(11) Na Stronie Internetowej Multilotto Użytkownik może mieć możliwość samodzielnego ustalenia limitu wpłat.

(12) Multilotto zastrzega sobie prawo do wycofania wszelkich płatności, które zostały wykonane błędnie.

(13) Użytkownicy przebywający poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), chcący otrzymać płatność (w tym wypłaty) przelewem bankowym (SEPA), otrzymają żądaną kwotę płatności/wypłat pomniejszoną o odpowiednie opłaty bankowe.

(14) Płatności będą dokonywane wyłącznie w walucie Euro.

IV. OGRANICZENIA

(1) Multilotto pragnie zapewnić, że nasi Użytkownicy grają w sposób odpowiedzialny, lecz przyznajemy także, że gry hazardowe mogą być dla pewnych osób uzależniające i wpływać negatywnie na ich życie. Ponieważ dbamy o naszych Użytkowników i chcemy, aby gra online była dla nich pozytywnym doświadczeniem, oferujemy różne środki, które mogą być podjęte przez Użytkownika, aby zapewnić mu grę w odpowiedzialny sposób.

(2) Na stronie znajdują się linki do podmiotów zewnętrznych oraz do informacji, które mogą okazać się pomocne w przypadku uzależnienia od gier hazardowych. Jeśli przypuszczasz, że sam możesz być uzależniony od hazardu, zachęcamy do poszukania pomocy w tych częściach  naszej Strony Internetowej.

(3) Korzystając z usług, Użytkownik potwierdza, że jest świadomy tego, że dokonując zakładów na Stronie Internetowej ryzykuje utratę pieniędzy. Branie pod uwagę ewentualnych strat poniesionych w związku z korzystaniem z konta Użytkownika jest wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika.

V. WYPŁATY

(1) Użytkownik może zażądać wypłaty istniejącego salda na swoje konto, jeżeli co najmniej następujące warunki zostały spełnione:

a. Wszystkie płatności przychodzące zostały potwierdzone.

b. Wszystkie wpłacone kwoty były w obrocie co najmniej raz, na korzystanie z usług Multilotto w zakresie zakładów online.

c. Spełnione są odpowiednie warunki dotyczące bonusów.

d. Żądanie Użytkownika oraz wypłata jest zgodna z postanowieniami niniejszego Regulaminu Ogólnego.

(2) Wypłaty z konta Użytkownika mogą być kierowane tylko i wyłącznie do osoby zarejestrowanej na koncie, zgodnie z warunkami określonymi na Stronie Internetowej.

(3) Multilotto zastrzega sobie prawo do przelania kwot przelewem bankowym, jeżeli Użytkownik nie określił opcji wypłaty. W tym przypadku posiadacz rachunku bankowego i konta Multilotto musi być tą samą osobą.

(4) Wszystkie złożone żądania wypłat obsługiwane są przez Dział Finansowy Multilotto. Multilotto zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień Użytkownika, a w razie wątpliwości, do zatrzymania wypłaty. W celu dokonania wypłaty należy okazać ważne dokumenty wystawione przez rząd oraz dokumenty tożsamości. Multilotto zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości, wieku i lokalizacji Użytkownika w dowolnym momencie przed rozpoczęciem procesu wypłaty żądanej kwoty.

(5) Dane osobowe użytkownika, posiadacza rachunku i posiadacza rachunku bankowego (lub jakiejkolwiek innej metody płatności) muszą być zgodne. Multilotto zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia tożsamości i weryfikacji konta bankowego (lub jakiejkolwiek innej metody płatności) oraz do zatrzymania wygranych do czasu, gdy dokumenty te zostaną przedstawione.

(6) Reklamacje dotyczące wypłat należy składać w terminie 30 dni od złożenia żądania wypłaty.

(7) Po złożeniu żądania wypłaty, jego rozpatrzenie przez Multilotto może zająć do 3 dni roboczych. Jednak Multilotto dołoży wszelkich starań, aby żądanie wypłaty zostało rozpatrzone niezwłocznie.

(8) Środki nie mogą zostać wypłacone z konta Użytkownika, jeśli nie zostały one użyte na korzystanie z usług co najmniej raz. Na żądania wypłaty środków, które zostały zdeponowane w Multilotto, lecz nie zostały użyte do korzystania z usług może zostać nałożona pięcioprocentowa (5%) opłata administracyjna, w wysokości minimum pięć euro (€ 5) za transakcję.

(9) Wypłaty wygranych lub ich części zostaną wypłacone na wniosek Użytkownika. Maksymalne kwoty wypłat dla jednej transakcji są różne dla różnych metod płatności stosowanych na Stronie Internetowej.

(10) Multilotto zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty za pomocą określonej metody płatności i do transferu środków przelewem bankowym na konto Użytkownika bez podania przyczyny.

(11) Wypłaty mogą być odroczone do 30 dni od dnia otrzymania wniosku Użytkownika.

(12) Minimalna kwota wypłaty dla przelewu bankowego wynosi € 25,00. Wypłaty mniejszych kwot możliwe są tylko za pomocą innych metod płatności.

 (13) Posiadacze kont grający na Stronie Internetowej Multilotto mogą dokonywać wypłat wyłącznie za pośrednictwem elektronicznych metod płatności i/lub przelewu bankowego i/lub za pośrednictwem instytucji finansowych. Multilotto nie dopuszcza wypłat gotówkowych.

(14) Wszystkie transakcje muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami europejskimi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

(15) W gry darmowe mogą grać zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani gracze. O ile urządzenie gracza jest podłączone do internetu i gracz nie zamierza obstawiać prawdziwych pieniędzy, gracz ma prawo grać w darmowe gry online oferowane na naszej stronie. Wszelkie wygrane pochodzące z takich darmowych gier są wygranymi wirtualnymi i nie są wymienialne na prawdziwe pieniądze.

VI. ZAMKNIĘCIE KONTA

(1) Użytkownik może zamknąć swoje konto w dowolnym momencie. W takim przypadku Użytkownik proszony jest o przesłanie emaila na adres [email protected], a nasz Dział Obsługi Klienta dokona zamknięcia konta, po czym poinformuje Użytkownika, że konto zostało zamknięte.

(2) Multilotto zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do unieważnienia zakładów lub wygranych, do wypowiedzenia Umowy, do dezaktywowania konta, do odmowy lub rezygnacji z usług, do zablokowania transakcji z konta i/lub do odmowy wypłaty zysków jakiejkolwiek osobie z uzasadnionych powodów, między innymi, lecz nie tylko, jeżeli:

a. Użytkownik podaje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane na swoim koncie lub podczas rejestracji.

b. Użytkownik zaniedbał wysłanie lub nie dostarczył wymaganych dokumentów identyfikacyjnych.

c. Użytkownik dostarczył dokumenty, których dane nie są zgodne z danymi na karcie kredytowej lub na koncie innej metody płatności.

d. Użytkownik nie jest pełnoletni i nie ukończył co najmniej 18 lat.

e. Użytkownik oszukał lub usiłował oszukać Multilotto lub inną stronę w jakikolwiek sposób. Obejmuje to wszelkie systemy polegające na wykorzystaniu oprogramowania, technik, komputerów, maszyn lub podobnych narzędzi lub na ustanowieniu konsorcjum Użytkowników w celu oszukania lub wyrządzenia szkód Multilotto, jego Użytkownikom lub jakimkolwiek innym osobom.

f. Użytkownik ma kilka kont zarejestrowanych na Stronie Internetowej Multilotto.

g. Użytkownik umożliwił lub zezwolił na dostęp do swojego konta osobie trzeciej. Dla Multilotto nie ma znaczenia, czy działanie to było zamierzone czy też nie i z jakich przyczyn nastąpiło.

h. Użytkownik zachowuje się w nieprzyzwoity sposób komunikując się z pracownikami Multilotto lub innymi Użytkownikami, używając  nieodpowiedniego języka w emailach, na czacie lub przez telefon.

i. Użytkownik narusza jakiekolwiek warunki Umowy i nie przestrzega ich.

Powyższa lista uzasadnionych powodów nie jest wyczerpująca.

(3) W przypadku, gdy na koncie Użytkownika nie została zarejestrowana żadna transakcja przez trzydzieści (30) miesięcy, Multilotto dokona przelewu salda z tego konta na rzecz  Użytkownika, a w przypadku, gdy nie można w zadowalający sposób zlokalizować Użytkownika, na rzecz Multilotto. Począwszy od dwunastego (12) miesiąca braku aktywności, Multilotto może zacząć pobierać opłatę administracyjną w wysokości € 5 za każdy miesiąc, do czasu gdy Użytkownik ponownie zaloguje się na Stronie Internetowej lub do upływu 30 miesięcy, do łącznej wysokości  nie powodującej ujemnego salda na koncie Użytkownika.

(4) Multilotto zabrania Użytkownikom korzystania z urządzeń takich jak roboty, które zakłócają normalne funkcjonowanie Usług.

 (5) Użytkownik wyraźnie upoważnia Multilotto do pobierania należnych opłat związanych z kontem, zgodnie z niniejszym Regulaminem Ogólnym, poprzez obciążenie karty kredytowej Użytkownika lub poprzez obciążenie konta Użytkownika Multilotto.

(6) Termin obowiązywania Umowy ustala się na czas nieokreślony, w przypadku, gdy Użytkownik pragnie wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym czasie, może to zrobić powiadamiając o tym Multilotto za pomocą emaila. Po wypowiedzeniu Umowy, Użytkownik nie będzie mógł przeprowadzać nowych transakcji.

VII. ZAKŁADY I ZAWIERANIE ZAKŁADÓW

(1) Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu Ogólnego w obowiązującej wersji, w tym z wszystkich zasad dotyczących zakładów w Kasynie i na automatach do gier, minimalnych i maksymalnych stawek, maksymalnych wypłat lub podobnych przepisów.

(2) Zawarcie zakładu lub gra na Multilotto możliwe są tylko za pośrednictwem oficjalnych platform Multilotto (np. Strony Internetowej lub wersji mobilnej).

 (3) Multilotto nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z faktu, że Użytkownik obstawił zakład lub zagrał pomimo niewystarczających środków. Zakład taki musi zostać uznany za nieważny. Obstawiony zakład lub gra jest akceptowana tylko wówczas, gdy Użytkownik posiada wystarczające środki na koncie na zawarcie takiego zakładu.

(4) Multilotto zastrzega sobie prawo do odrzucenia poszczególnych zakładów lub gier oraz do ograniczenia stawek w poszczególnych zakładach lub grach bez podania przyczyny.

(5) Multilotto zastrzega sobie prawo do anulowania zakładów lub gier do momentu rozpoczęcia gry na żywo w Kasynie lub turnieju bez podania przyczyny.

(6) Po rozpoczęciu gry, Multilotto może w pewnych przypadkach anulować zakład/grę, jeżeli Użytkownik narusza niniejszy Regulamin Ogólny lub jest to zgodne z przepisami gry, w szczególności, jeśli istnieje podejrzenie, że Użytkownik dokonuje manipulacji/oszustwa, działa w zmowie lub tworzy konsorcjum Użytkowników, posiada liczne konta gier lub korzysta z pomocy frontmanów w celu zawarcia zakładu.

(7) Dane zarejestrowane na Multilotto odnoszą się do wszystkich elementów zakładu. Oczywiste błędy powinny być zgłaszane przez Użytkowników. W przypadku, gdy jakiekolwiek informacje lub wyniki zostały podane nieprawidłowo, Multilotto zastrzega sobie prawo do ich poprawiania lub uznania wyników za nieważne oraz do podjęcia działań naprawczych w celu usunięcia i zmiany danych w systemie, tak aby odzwierciedlały one poprawne informacje. Wszelkie wygrane, na które błędne informacje miały wpływ, także zostaną odpowiednio zmienione.

 (8) Multilotto określa czas, do kiedy zakłady są akceptowane. Uznanie danego zakładu lub stawki zostanie potwierdzone, a szczegóły dotyczące zaakceptowanego zakładu zostaną zarejestrowane na koncie Użytkownika.

 (9) W przypadku nieprawidłowych zakładów lub stawek, zostaną one zwrócone na konto Użytkownika. Ma to miejsce w szczególności w przypadku wystąpienia błędów transmisji, braku daty lub czasu zakładu lub gdy inne niezbędne dane na koncie Użytkownika są nieprawidłowe lub ich brakuje.

(10) Wyłącznie Multilotto określa termin przyjmowania zakładów lub gier.

(11) Multilotto zastrzega sobie prawo do poprawiania lub uznania wyników za nieważne, jeżeli wyniki powstały na skutek awarii technicznej, manipulacji na konkretnej grze/turnieju lub błędu w trakcie transakcji płatniczej.

(12) Multilotto nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie, transmisję i/lub ewaluację błędów. Multilotto zastrzega sobie prawo do poprawiania oczywistych błędów lub uznania odnośnych zakładów za "nieważne". Oczywistymi błędami mogą być literówki, niepoprawne zobowiązania lub tym podobne błędy, które mogą mieć wpływ na ewentualne lub rzeczywiste wygrane.

VIII. INFORMACJE DLA KLIENTÓW CHCĄCYCH GRAĆ W KASYNIE I NA AUTOMATACH DO GIER

(1) Multilotto posiada licencję uprawniającą do świadczenia usług w zakresie gier w Kasynie, wydaną przez rząd Curacao, który zarządza wszystkimi formami hazardu w Curacao, w tym grami losowymi.

(2) Lokalizacja

a. Wszystkie gry odbywają się na terytorium Curacao.

IX. BONUSY

(1) Regulaminy szczegółowe

a. Multilotto może okresowo oferować promocje i/lub turnieje, które są regulowane odrębnymi przepisami. Wszelkie bonusy lub specjalne premie przelane na konto Użytkownika muszą być wykorzystywane zgodnie z tymi przepisami.

b. Regulamin bonusów Multilotto, który stanowi część niniejszego Regulaminu, można znaleźć na odpowiednich stronach z bonusami na naszej Stronie Internetowej.

c. W przypadku i w zakresie konfliktu między niniejszym Regulaminem a regulaminami szczegółowymi dla poszczególnych promocji lub turniejów, rozstrzygające będą regulaminy szczegółowe dotyczące tych promocji lub turniejów.

(2) Prawo do odstąpienia

a. Multilotto zastrzega sobie prawo do wycofania promocji, zawodów, konkurencji, bonusów lub ofert specjalnych w dowolnym momencie. Ponadto Multilotto zastrzega sobie prawo do ograniczenia wypłat z dowolnego programu bonusowego.

(3) Kumulacje

a. Multilotto może okresowo oferować kumulacje na swoich grach kasyno i na automatach do gry. Każda taka oferta kumulacji będzie regulowana odrębnym regulaminem szczegółowym, specyficznym dla danej oferty kumulacji, który będzie stanowił część niniejszego Regulaminu.

b. Regulaminy Multilotto dla kumulacji, które można znaleźć na odpowiednich stronach z kumulacjami stanowią część niniejszego Regulaminu.

(4) Bonusy Kasyno

a. Korzystając z bonusu, w celu dokonania jakichkolwiek wypłat bonusu lub wygranych zdobytych dzięki środkom z bonusu, należy spełnić wymogi obrotu.

b. Jeśli nie wskazano inaczej, każda oferta ważna jest tylko w określonym terminie ważności.

c. Jeśli nie wskazano inaczej w przypadku poszczególnych ofert, obowiązują następujące wymogi obrotu:

- Dla wszystkich bonusów kasyno, suma otrzymanego bonusu i zdeponowanej kwoty muszą zostać obrócone 35-krotnie.

d. Wymagania dotyczące obrotu bonusem nie mogą zostać wypełnione za pomocą gier stołowych.

e. Poszczególne oferty mogą mieć różne zasady, w każdym takim przypadku Gracz otrzyma odpowiednią informację.

f. Wygrane z darmowych rund lub rund bonusowych zainicjowanych środkami z bonusu, lecz zakończonych po tym, gdy kwota bonusu została obrócona, obstawiona lub utracona, będą usuwane.

g. Korzystanie ze środków z bonusu wyłącznie po to, aby przejść przez etapy bonusowe gier mogą spowodować, że wygrana z ostatniej rundy bonusowej zostanie uznana za nieważną.

h. Korzystanie ze środków bonusowych, aby wygrać bonus więcej niż dwa razy w grach stołowych lub wideo pokerze, bez powrotu do gier na automatach z zamiarem spełnienia wymogów obrotu może spowodować, że wygrane zostaną skonfiskowane, a konto Gracza zamknięte.

i. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że posiadacz konta naruszył lub próbował naruszyć zasady dotyczące bonusów, osobiście lub jako członek grupy, Multilotto zastrzega sobie prawo:

- wycofania bonusu i wszelkich wygranych za pomocą tego bonusu, przypisanych do posiadacza konta; i/lub odebrania, odmówienia lub wycofania oferty bonusu posiadaczowi konta; i/lub zablokowania dostępu do niektórych produktów; i/lub wykluczenia posiadacza konta z przyszłych ofert promocyjnych; i/lub zamknięcia konta jego posiadaczowi ze skutkiem natychmiastowym.

X. INFORMACJE DLA KLIENTÓW CHCĄCYCH GRAĆ W GRY LOTERYJNE

(1) Strony umowne

Każdy Gracz biorący udział w grach bukmacherskich oferowanych na Stronie Internetowej akceptuje postanowienia Umowy, jak opisano poniżej:

a. Rejestrując się i zawierając zakład w grze bukmacherskiej, Gracz zawiera umowę z Operatorem w zakresie następujących usług: korzystanie ze Strony Internetowej, utrzymywanie i zarządzanie kontem Gracza, zawieranie zakładów oraz wypłata na rzecz Gracza ewentualnych wygranych.

b. Niniejszym Gracz wyraża zgodę, że Operator zawiera zakład z Multi-Pay N.V. w grach bukmacherskich w imieniu Gracza.

Wszelkie odniesienia w niniejszym Regulaminie dotyczące Gracza zawierającego zakład lub dotyczące zawierania zakładów w grach bukmacherskich dotyczą, o ile nie określono inaczej, zawarcia zakładu przez Operatora z Bukmacherem na rzecz i w imieniu Gracza, w jurysdykcji, w której Bukmacher jest licencjonowany i której podlega prawnie.

(2) Definicje

"Zakład" – zakład na wynik zdarzenia z możliwym do określenia wynikiem, na przykład na wyniki podstawowej loterii oferowanej przez Stronę Internetową.


"Bukmacher" – oznacza spółkę, za pośrednictwem której zakłady są zawierane, którą jest Multi Pay N.V.


"Gry bukmacherskie – są to gry w zakresie loterii podstawowych, udostępniane Graczowi przez Operatora. Aby uzyskać listę dostępnych gier i ich formatu, prosimy odwiedzić stronę
 www.multilotto.com/list-of-games


"Kumulacja" – maksymalna możliwa wygrana u Operatora w określonym losowaniu podstawowym w odpowiedniej kategorii nagród/kategoriach nagród dla danej loterii lub ich suma.


"Operator" – Multilotto.com.


"Kategoria nagród" lub "Stopień nagrody" – kategoria odnosi się do ilości prawidłowo odgadniętych liczb (w tym liczb dodatkowych Super, Star, Euro, Powerball, Megaball i/lub liczb bonusowych, jeśli dotyczy), których wyniki określają kategorię nagrody w danym losowaniu w określonej grze bukmacherskiej.


"Stawka" – suma pieniędzy, jaką Gracz postawił na dany zakład w określonej grze i na kupon  wirtualnego zakładu, wraz z opłatą za usługi.


"Kupon wirtualnego zakładu" – kupon elektroniczny wyświetlany na Stronie Internetowej, którego posiadanie pozwala Graczowi na zawarcie zakładu w wybranej przez Gracza grze bukmacherskiej.


"Zakład wygrywający" – zwycięski zakład, który został pomyślnie zawarty i złożony przez Operatora u Bukmachera w imieniu Gracza, w tym ewentualne zakłady wygrywające wprowadzone przez stronę trzecią na rzecz Operatora, a następnie zawarte przez Operatora z Bukmacherem w imieniu Gracza.

(3) Zawieranie zakładów

a. Gracz, poprzez wypełnienie i złożenie Kuponu wirtualnego zakładu na Stronie Internetowej, wydaje dyspozycję Operatorowi, aby ten zawarł zakład u Bukmachera w imieniu Gracza dla wybranej gry bukmacherskiej.

b. Po zawarciu zakładu, Gracz nie może go zmienić lub odwołać.

c. Gracz ma wgląd w pełne dane dotyczące wszystkich zawartych zakładów po zalogowaniu się na swoje konto Gracza na Stronie Internetowej i wejście w zakładkę „Historia zakładów” lub „Aktywne zakłady”.

d. W zależności od wybranej gry bukmacherskiej, Gracz może zawrzeć zakład na pewien okres czasu, to znaczy zawrzeć zakład na określoną liczbę kolejnych losowań, zwaną zakładem okresowym. Stawki dla zakładów okresowych będą pobierane w formie przedpłaty na początku danego okresu za wszystkie odnośne losowania dla wybranego okresu czasu.

e. Gracz może, jeśli opcja ta jest udostępniona przez Operatora, automatycznie przedłużyć zakład wybierając opcję "Subskrypcja", która jest dostępna odrębnie dla każdej gry bukmacherskiej. W zależności od wybranej gry bukmacherskiej, Gracz może następnie wybrać okres od 1 do 52 tygodni, w którym zakłady będą zawierane automatycznie. Po upływie wybranego okresu subskrypcji, zakład okresowy zostanie automatycznie przedłużony na wybrany okres subskrypcji, chyba że Gracz anuluje subskrypcję poprzez swoje konto Gracza. Anulowanie subskrypcji musi być dostarczone do godziny 23:59 w dniu poprzedzającym datę upływu okresu automatycznego zawierania zakładów. Stawki za kolejną subskrypcję na zakłady będą pobierane w formie przedpłaty za każdy kolejny okres subskrypcji.

(4) Operator ma prawo, według własnego uznania, wydać Bukmacherowi dyspozycję unieważnienia zakładów, aktywnych lub rozliczonych, jeżeli:

a. Operator otrzymał dyspozycję zawarcia zakładu po upływie ustalonego terminu lub po rozpoczęciu danego losowania i/lub jeżeli Operator błędnie przyjął dyspozycję zawarcia zakładu/zakładów na Stronie Internetowej po upływie ustalonego terminu lub po rozpoczęciu danego losowania.

b. Operator otrzymał dyspozycję zawarcia zakładu od Gracza, który podał nieprawdziwe dane dotyczące swojego konta Gracza.

c. Operator dowiedział się o wystąpieniu rzeczywistego błędu dotyczącego zakładu lub losowania i nie jest w stanie skontaktować się z Graczem, aby poprawić błąd lub potwierdzić zakład przed upływem ustalonego terminu.

d. Operator otrzymał dyspozycję zawarcia zakładu od Gracza, który bierze udział w jakichkolwiek oszukańczych działaniach dotyczących zawierania zakładów, funkcjonowania konta Gracza lub dotyczących Strony Internetowej lub usług oferowanych przez Operatora.

e. Operator otrzymał dyspozycję zawarcia zakładu od Gracza, który w momencie zawierania zakładu nie ukończył 18 roku życia.

f. Gracz posiada więcej niż jedno konto Gracza.

g. Losowanie zostało uznane przez organizatora lub współorganizatora za nieważne.

(5) Ogłaszane nagrody

a. Wszystkie nagrody ogłaszane przez odpowiednie loterie podstawowe i przez Operatora są podawane w kwotach brutto względem wszelkich podatków/opłat od wygranych wymaganych na mocy prawa w danym stanie/państwie. Ponadto wszystkie nagrody ogłaszane przez odpowiednie loterie i przez Operatora w loteriach, które wypłacają kwotę ogłaszanej nagrody przez okres kilku lat, należy pomniejszyć do wartości bieżącej w przypadku uwzględnienia wypłaty jednorazowej, zamiast płatności przez okres kilku lat.

(6) Wygrane

a. Wygrane z gier bukmacherskich zostaną przelane na konto Gracza, po czym Gracz zobaczy takie wygrane na swoim koncie Gracza na Stronie Internetowej. Operator może ponadto zdecydować, lecz nie jest do tego zobowiązany, aby poinformować Gracza o wygranej poprzez email, SMS/wiadomość tekstową lub w inny sposób, szczególnie w przypadku, gdy wygrana jest wysoka.

b. Gracz posiadający zakład wygrywający będzie traktowany w taki sam sposób, a jego wygrana będzie taka sama, jaką otrzymałby, gdyby dokonał zakupu kuponu wygrywającego w danej loterii podstawowej. Jeśli operatorzy loterii nie ogłosili wypłaty w pierwszej kategorii nagród dla danego losowania, wygrane płatne w odniesieniu do każdego zakładu wygrywającego zostaną obliczone przez Bukmachera na podstawie szacunków przedstawionych przez operatora loterii podstawowej przed losowaniem. W przypadku braku zakładu wygrywającego w drugiej lub niższej kategorii nagród w losowaniu podstawowym, Gracz otrzyma sumę, którą otrzymałby, gdyby zamiast tego zawarł zakład w najbliższym losowaniu, które miało zwycięzcę w danej kategorii nagród w loterii podstawowej.

c. Wygrane płatne w odniesieniu do każdego zakładu wygrywającego będą zależały od liczby wygrywających kuponów w danej kategorii nagród w loterii podstawowej, od ilości zakładów wygrywających w danej kategorii nagród i od wysokości nagrody przewidzianej przez operatorów loterii podstawowych dla kuponów wygrywających w danej kategorii nagród. Operator obliczy tę kwotę na podstawie łącznej sumy stawek opublikowanej przez operatorów loterii podstawowych, jak również ich dystrybucji względem kategorii nagród lub na podstawie kwoty opublikowanej na stronach internetowych operatorów loterii podstawowych dla kategorii nagród w danym losowaniu. Suma wszystkich wygranych wypłacanych przez Operatora dla kategorii nagród w danym losowaniu nigdy nie może przekroczyć kwoty dla danego losowania i może być podzielona między zwycięzców. Kwota nagród drugiej kategorii jest ograniczona do dwóch milionów euro.

Przykład 1: Jest jeden wygrywający zakład u operatora w kategorii 1 nagród, a operator loterii podstawowej nie ogłosił żadnych wygrywających kuponów w kategorii 1 dla kumulacji 40 000 000 EURO. Wygrana płatna w odniesieniu do tego jednego zakładu wygrywającego u operatora wyniesie 40 000 000 EURO.

Przykład 2: Jest jeden wygrywający zakład u operatora w kategorii 1 nagród, a operator loterii podstawowej ogłosił dwa wygrywające kupony w kategorii 1 dla kumulacji 30 000 000 EURO. Wygrana płatna w odniesieniu do tego jednego zakładu wygrywającego u operatora w kategorii 1 wyniesie 10 000 000 EURO.

Przykład 3: Są dwa wygrywające zakłady u operatora w kategorii 1 nagród, a operator loterii podstawowej nie ogłosił żadnych wygrywających kuponów w kategorii 1 dla kumulacji 40 000 000 EURO. Wygrane płatne w odniesieniu do każdego z zakładów wygrywających u operatora w kategorii 1 będą wynosić po 20 000 000 EURO.

d. Wygrane zakłady będą wypłacone w taki sposób, jakby zwycięzca brał udział w loterii podstawowej. W tym względzie wszelkie stosowne podatki federalne, państwowe, stanowe oraz miejskie zostaną pobrane od ogłaszanej kwoty odpowiednio w każdej kategorii nagród. Dla loterii organizowanych w Stanach Zjednoczonych, kwota netto wygranego zakładu będzie obliczana tak, jakby zwycięzca był mieszkańcem Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych. Dla loterii organizowanych w Hiszpanii, kwota netto wygranego zakładu będzie obliczana tak, jakby zwycięzca był mieszkańcem Barcelony w Hiszpanii. Dla loterii ogólnoeuropejskich EuroMillions i Eurojackpot, kwota netto wygranego zakładu będzie obliczana tak, jakby zwycięzca był odpowiednio mieszkańcem Zurychu w Szwajcarii i/lub Barcelony w Hiszpanii. Dla wszystkich innych gier, kwota netto wygranego zakładu będzie obliczana tak, jakby zwycięzca był mieszkańcem miasta stołecznego kraju, w którym loteria podstawowa jest organizowana.

(7) Zasady dotyczące zawierania zakładów

a. Bukmacher przyjmuje zakłady zawarte przez Operatora na rzecz Gracza, kiedy dyspozycja zawarcia zakładu/zakładów została złożona na Stronie Internetowej przez Gracza, a zakład/zakłady został/y następnie zawarty z nim przez Operatora.

b. Każde użycie słowa „Gracz” w niniejszej sekcji Regulaminu oznacza Gracza zawierającego zakład u Operatora.

Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości należy pamiętać, że Bukmacher nie jest operatorem loterii. Z Bukmacherem Gracz zawiera zakład dotyczący oczekiwanych wyników losowań w wybranych loteriach.

c. Operator dokłada wszelkich starań, aby wszystkie wartości kumulacji dla wszystkich loterii oferowanych na Stronie Internetowej były poprawne, lecz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy pojawiające się w takich informacjach. Operator szacuje wysokość przyszłych kumulacji stosując pewne założenia, takie jak obecna lub przyszła pula wygranych lub rosnąca kumulacja, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędne założenia, obliczenia czy prognozy.

Operator/Bukmacher zastrzega sobie prawo do oferowania i ogłaszania nagród w wyższej lub niższej wysokości niż kwoty ogłaszane przez odpowiednie loterii podstawowe.

d. Prawidłowo zawarte zakłady zawierane są na najbliższe odbywające się losowanie, pod warunkiem, że zostały one zawarte przed upływem wyznaczonego terminu i pod warunkiem, że Gracz nie wybrał celowo innego losowania. Termin zawierania zakładów będzie wyświetlany na Stronie Internetowej. W gestii Gracza jest upewnienie się, że dyspozycja do zawarcia zakładu została wydana przed upływem wyznaczonego terminu. Dla uniknięcia wątpliwości informujemy, że wydanie dyspozycji lub zawarcie zakładu po rozpoczęciu konkretnego losowania lub gdy losowanie miało już się odbyć, będą nieważne, niezależnie od jakichkolwiek automatycznych potwierdzeń, które mogą zostać wygenerowane poprzez email lub Stronę Internetową lub bez względu na to, że termin wyświetlany na Stronie Internetowej podano niewłaściwie.

e. Jeżeli loteria podstawowa przeprowadza kilka losowań w tym samym dniu, wówczas, o ile nie zaznaczono inaczej u Bukmachera, zakład Gracza będzie miał zastosowanie wyłącznie do losowania głównego odbywającego się w tym dniu (lub, w przypadku braku głównego losowania, do losowania pierwszego), z wykluczeniem innych losowań przeprowadzonych przez daną loterię podstawową.

f. Jeżeli losowanie loterii podstawowej nie odbędzie się lub jeśli wyniki losowania nie zostaną  opublikowane lub oficjalnie ogłoszone, wszystkie ważne zakłady na to losowanie będą obowiązywać w nowo wyznaczonym terminie losowania (lub, jeśli takie nie nastąpi, odpowiednio w  następnym losowaniu).

g. Operator wypłaca całą kwotę wygranej jednorazowo. Ponieważ wszystkie kumulacje i wygrane drugiej kategorii u Operatora są ubezpieczone przez Bukmachera, rozliczenie takich wygranych przez pośrednika ubezpieczeniowego może zająć do 90 dni kalendarzowych.

(8) Gry systemowe

a. Jeśli Gracz wybierze zakład w "grze systemowej", wszystkie możliwe kombinacje wybranych liczb są traktowane jako oddzielne zakłady.

(9) Gry syndykatowe

a. Syndykat to grupa osób, które decydują się obstawiać wspólnie te same kombinacje liczb jako grupa. Na Stronie Internetowej gra syndykatowa nazywana jest grą grupową. Wszystkie wygrane z zakładów zawartych przez syndykat będą dzielone między wszystkich aktywnych członków syndykatu, w zależności od ilości udziałów każdego z nich.

b. Udział oznacza procent wygranych nagród, do których gracz jest uprawniony w grze syndykatowej.

(10) Prawa Operatora

1. Gracz nie może żądać jakichkolwiek wygranych lub wypłat od Operatora i/lub Operator może, według własnego uznania, decydować w kwestii ważności zakładu lub prawa Gracza do wygranych lub unieważnić zakład, jeżeli:

a. Zakład został zawarty po upływie wyznaczonego terminu lub po rozpoczęciu danego losowania;

b. Zakład został błędnie przyjęty po upływie wyznaczonego terminu lub gdy dane losowanie już się rozpoczęło lub odbyło;

c. Operator zdaje sobie sprawę, że w odniesieniu do danego zakładu lub losowania wystąpił błąd, lecz nie jest w stanie skontaktować się z Graczem, aby poprawić błąd lub potwierdzić zakład przed upływem wyznaczonego terminu;

d. Zakład został zawarty na rzecz Gracza, który podał nieprawdziwe dane dotyczące konta Gracza lub w inny sposób dotyczące Strony Internetowej lub oferowanych przez nią usług;

e. Zakład został zawarty na rzecz Gracza, który brał udział w jakichkolwiek oszukańczych działaniach związanych z zawieranym zakładem, funkcjonowaniem konta Gracza lub w inny sposób dotyczących Strony Internetowej lub oferowanych przez nią usług;

f. Zakład został zawarty na rzecz Gracza, który nie ukończył 18 roku życia;

g. Gracz posiada więcej niż jedno konto Gracza;

h. Losowanie zostało uznane przez organizatora lub współorganizatora za nieważne.

(11) Przy podejmowaniu decyzji o wypłacie wygranych, Operator może oprzeć swoją decyzję na informacjach, które zostały zebrane przez Operatora i są w posiadaniu Operatora.

Jeżeli jakikolwiek zakład jest nieważny w świetle  punktów 7.1. (I), (ii) lub (iii) niniejszego Regulaminu, Operator zaoferuje Graczowi możliwość zawarcia takiego zakładu odpowiednio w następnym losowaniu lub zwrócenie na konta Gracza odpowiedniej kwoty. Jeżeli jakikolwiek zakład został w inny sposób unieważniony przez Operatora zgodnie z niniejszym Regulaminem, odpowiednia kwota związana z tym zakładem może zostać zatrzymana przez Operatora z wyjątkiem sytuacji, gdy zakład został zawarty przez Gracza, który nie ukończył  18 roku życia. W tym przypadku Operator będzie szukał stosownego rozwiązania u organów władzy, w jaki sposób rozliczyć nieważny zakład zawarty przez niepełnoletniego Gracza.

b. Operator decyduje o tym, czy przyjąć zakład Gracza przed rozpoczęciem losowania. Jeśli Operator nie przyjął zakładu, odpowiednia kwota zostanie Graczowi zwrócona.

(12) Zobowiązania dotyczące decyzji

a. W przypadku sporu w odniesieniu do zakładu, wypłaty lub przyznania jakichkolwiek wygranych, Operator może wstrzymać wypłatę wygranej do czasu, gdy spór zostanie całkowicie rozstrzygnięty.

b. W przypadku, gdy podjęcie ostatecznej decyzji leży w gestii Operatora lub gdy Operator posiada swobodę podjęcia wspomnianej wyżej decyzji, Operator może, wyłącznie według własnego uznania, dokonać zwrotu kwoty wpłaconej przez Gracza za dany zakład lub zaoferować Graczowi zawarcie nowego zakładu.

(13) Odpowiedzialność Operatora

a. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody mogące wyniknąć z niewypłacalności osób trzecich, w tym Bukmachera lub jakiegokolwiek banku, w tym (bez ograniczeń) banku, w którym Operator posiada swoje konta.

b. Operator może, ale gracze nie mogą, przenosić wszelkie prawa i/lub przenosić, zlecać podwykonawstwo lub delegować wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu i/lub rozporządzać lub dysponować w jakikolwiek inny sposób każdą umową utworzoną na mocy niniejszego Regulaminu lub wszelkimi prawami lub obowiązkami Operatora lub Gracza. Dla uniknięcia wątpliwości wyjaśniamy, że Operator może przenieść i przepisać dowolną umowę pomiędzy Operatorem i Graczem na rzecz osób trzecich (w tym dowolnej spółki stowarzyszonej z Operatorem) w związku z przekazaniem całości lub części przedsiębiorstwa i aktywów Operatora. W szczególności Operator może przenieść zobowiązanie jakiejkolwiek wypłaty na rzecz osoby trzeciej, przez zastosowanie różnych rozwiązań zabezpieczających, w tym między innymi: zakup kuponów w loteriach podstawowych, ubezpieczenia umów lub obligacji katastroficznych. W zależności od instrumentu zabezpieczającego wybranego przez osobę trzecią dla danego losowania, odpowiedzialność Operatora wobec Gracza jest ograniczona do kwoty otrzymanej przez Operatora od swoich kontrahentów zabezpieczających. Ze względu na warunki rynkowe i wybrany sposób zabezpieczenia, Operator nie gwarantuje, że ostateczne wygrane wypłacone Graczowi będą zgodne z ogłaszaną kwotą.

c. Odpowiedzialność Operatora wobec Gracza jest ograniczona do kwoty, którą Gracz wydał na dane losowanie lub zakład.

XI. NIEPRAWIDŁOWO PRZEPROWADZONE LUB PRZERWANE GRY

Multilotto podejmuje wszelkie środki zaradcze, aby w miarę możliwości unikać wszelkich anomalii lub problemów technicznych. Jednakże nie zawsze jest to możliwe. W związku z tym:

(1) Multilotto, jego dostawcy i/lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie przerwy, awarie serwerów, opóźnienia lub wszelkie problemy techniczne lub polityczne mogące utrudniać przebieg gier. Zwracanie kwot leży wyłącznie w gestii zarządu;

(2) Multilotto, jego dostawcy i/lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty, które rzekomo powstały lub uznano za wynikłe w związku z działaniem Strony Internetowej lub jej zawartości, w tym, lecz nie wyłącznie:

 • Wszelkie opóźnienia lub przerwy w działaniu lub transmisji gier;
 • Utrata lub uszkodzenie danych;
 • Awarie linii bądź komunikacyjne;
 • Wszelkie nadużycia Strony i zawartych w niej treści;
 • Wszelkie błędy lub pominięcia w treści;

(3) W przypadku awarii systemu wszystkie zakłady są nieważne.

(4) W przypadku nieprawidłowo funkcjonującej gry w wyniku awarii systemu, zwrócimy kwotę postawioną przez Ciebie w tej grze na Twoje konto lub jeśli takowe już nie istnieje, przekażemy Ci ją bezpośrednio, w uzgodniony sposób. Jeśli Twój kredyt powiększył się w trakcie gry, która funkcjonowała nieprawidłowo, wartość pieniężna tego kredytu zostanie wypłacona na Twoje konto lub jeśli takowe już nie istnieje, zostanie ona wysłana do Ciebie bezpośrednio, w uzgodniony sposób;

(5) Multilotto podejmuje wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia, że jego system komputerowy umożliwia Twój udział w grze. Jeżeli po obstawieniu przez Ciebie stawki, gra została przerwana w wyniku awarii systemu telekomunikacyjnego lub awarii Twojego systemu komputerowego, gra zostanie wznowiona w takim stanie, w jakim znajdowała się dokładnie w czasie tuż przed wystąpieniem awarii. Jeśli jednak takie wznowienie nie jest możliwe:

 • Upewnimy się, że gra została zakończona;
 • Zwrócimy Ci kwotę postawionej stawki przez umieszczenie jej na Twoim koncie.

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

(1) Otwierając konto w Multilotto, Użytkownik pośrednio wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w Malcie przepisami prawa dotyczącymi prywatności, w zakresie niezbędnym do korzystania z usług w zakresie zawierania zakładów przez internet oferowanych przez Multilotto. Dostarczanie danych osobom trzecim odbywa się na podstawie "opt-in".

(2) Dane użytkownika udostępnione są pracownikom Multilotto w celu umożliwienia im wykonywania pracy.

(3) Multilotto dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prywatność, poufność i bezpieczeństwo danych swoich Użytkowników.

(4) Użytkownicy zobowiązują się dostarczyć nam prawdziwe, aktualne i dokładne dane dotyczące ich tożsamości. Ponadto, Użytkownicy są zobowiązani do wyraźnego oświadczenia, że dokonują rejestracji w swoim własnym imieniu, że nie zamierzają w żadnym momencie działać w jakikolwiek sposób, który można byłoby uznać za nieuczciwy, oraz że nie zamierzają podszywać się pod inne osoby w jakimkolwiek celu.

(5) Rejestrując się w Multilotto i dobrowolne podejmując interakcję z produktami i/lub usługami Multilotto, Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części dostarczonych przez siebie danych dotyczących konta Użytkownika Multilotto, dokonywanych transakcji i interakcji odbywających się z Multilotto i w imieniu Multilotto. Wszystkie interakcje, które Użytkownik podejmuje z Multilotto będą przechowywane przez Multilotto w celu ich zarejestrowania i jako takie mogą być wykorzystane przez Multilotto w przypadku powstania sporu pomiędzy Użytkownikiem a Multilotto.

(6) Procedury zbierania danych Multilotto obejmują przyjmowanie dobrowolnie ujawnionych Multilotto danych przez Użytkownika, a także zamieszczenie plików cookie w celu gromadzenia danych na temat sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Multilotto.

(7) Multilotto korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tak zwanych "plików cookie", które są plikami tekstowymi przechowywanymi na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej. Dane generowane przez pliki cookie dotyczące Twojego korzystania ze Strony Internetowej (włącznie z Twoim adresem IP) są przesyłane i przechowywane na serwerze Google. Google może wykorzystać te dane w celu oceny Twojego korzystania ze Strony Internetowej, do sporządzania raportów dla Multilotto dotyczących działania Strony Internetowej i do świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej i Internetu. Istnieje możliwość, że Google przekaże te dane osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo oraz że osoby trzecie będą przetwarzać te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Instalacja plików cookie może być wyłączona przez  odpowiednie ustawienie opcji przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w tym przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji naszej Strony Internetowej może nie być możliwe. Korzystając z naszej Strony Internetowej, wyrażasz jednocześnie zgodę, że wszystkie zebrane dane dotyczące Twojej osoby będą przetwarzane przez Google w opisany powyżej sposób i w wyżej wymienionych celach.

(8) Multilotto zastrzega sobie prawo do korzystania z dodatkowych usług w celu oceny korzystania ze Strony Internetowej.

(9) Dostęp do danych oraz zmiana danych są bezpłatne dla Użytkowników. W świetle przepisów o grach zdalnych „Remote Gaming Regulations” całkowite usunięcie danych nie jest możliwe.

(10) Multilotto dołoży wszelkich starań, aby zapewnić poufność danych osobowych swoich Użytkowników, co obejmuje wdrażanie procedur ochrony danych mających na celu zapewnienie poufności Użytkownika. Multilotto zapewnia, że jego polityka ochrony danych jest regularnie aktualizowana w celu zapewnienia, że dane Użytkownika są stale chronione.

(11) Multilotto może czasami  kontaktować się ze swoimi Użytkownikami przez telefon lub email w celu zaoferowania im dalszych informacji na temat Multilotto. Ponadto Multilotto może czasami próbować skontaktować się z Użytkownikami przez telefon lub email w celu poinformowania ich o unikalnych ofertach promocyjnych, jakie Multilotto ma dla swoich Użytkowników. Akceptując niniejszy Regulamin Ogólny podczas rejestracji na Stronie Internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takiej formy kontaktu. Osoby chcące zrezygnować z takiego kontaktu z Multilotto muszą się skontaktować z naszym Działem Obsługi Klienta.

(12) Możliwe jest, że ujawnienie danych Użytkownika będzie wymagane przez prawo lub odpowiednie władze. Jeśli Multilotto uzna takie ujawnienie za konieczne, Multilotto ujawni wymagane dane odpowiednim władzom publicznym.

(13) Wszelkie podejrzane lub oszukańcze działania mogą być natychmiast zgłaszane odpowiednim organom.

XIII. REKLAMACJE

(1) W przypadku reklamacji lub wystąpienia problemu, Użytkownik może skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta wysyłając email na adres [email protected] , ze szczegółowym określeniem charakteru reklamacji. Przedstawiciele Działu Obsługi Klienta Multilotto odpowiednio zajmą się sprawą i postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania Użytkownika w ciągu 2 dni.

XIV. KLAUZULA SALWATORYJNA

(1) Każda klauzula zawarta w niniejszym Regulaminie będzie traktowana oddzielnie i niezależnie od innych. Jeśli którakolwiek klauzula okaże się z jakiegokolwiek powodu nieważna, nieaktualna lub niewykonalna, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.